English

صنایع اکستروژن نوین شمش

برنج کورههای القایی انواع شمش

صنایع اکستروژن نوین شمش

تلاش ما تولید محصولاتی با کیفیت بالاست تا بتوانیم در شاخه ای از صنعت خدمتی به مردم عزیز و کشورمان کرده باشیم .
اندیشه برتر کیفیت بهتر.

^
صنایع اکستروژن نوین شمش
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)